آزمون ویژه از بحث جمله اسمیه ( مبتدا و خبر ) و جمله فعلیه ( فاعل ، مفعول ...)
سطح تست ها : کمی سخت تر از کنکور سراسری

زمان پیشنهادی : ۱۲ دقیقه
 مولف: ایاد فیلی

 

آزمون عربی

 

کلمات کلیدی
عربی کنکور
نظرتان را ارسال کنید