سوالات تایپی روی متن درس دین و زندگی چاپ ۹۹

پیام آیات، احادیث و اشعار همراه با نکات کنکوری

 

درس 7 دینی دوازدهم انسانی _ عنوان درس: در گرو کار خویش

 

درس 7 دینی دوازدهم (مشترک) _ عنوان درس: بازگشت

 

 سوالات درس 7 دینی دوازدهم (مشترک) + پاسخ

 

 جزوه آموزشي ديني دوازدهم درس7 (مشترک)

 

جزوه آموزشي ديني دوازدهم درس 8 _ عنوان درس: احکام الهی در زندگی امروز

 

جزوه درس 11 دینی دوازدهم انسانی

جزوه درس 12 دینی دوازدهم انسانی

جزوه درس 13 دینی دوازدهم انسانی

 

 جزوه کامل همه دروس دین و زندگی دوازدهم (مشترک) + تست

 

 

 

 

نظرتان را ارسال کنید