آموزش درس ۵ عربی دهم مشترک / درس ۵ و ۶ عربی دهم انسانی
 
تدریسِ فاعل، مفعول، مبتدا و خبر / قواعد / نکات تستی / ایستگاه ترجمه / جمله ی فعلیه و اسمیه
 
 
 
نظرتان را ارسال کنید